LAG ZAGORA

UDRUGA ZA RURALNI RAZVOJ OPĆINA DICMO, DUGOPOLJE, KLIS, LEĆEVICA I MUĆ PO NAČELIMA LEADER/CLLD-a


Vlada RH je donijela Program potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. Program se donosi na temelju Zakona o poljoprivredi, a korisnici potpore su proizvođači jabuka koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvode jabuke i koje su upisane u ARKOD.

 

 

 

 

Read More

Članovi Upravnog odbora LAG-a Zagora na redovnoj sjednici održanoj 30. srpnja 2019. godine u Dugopolju, jednoglasno su donijeli Odluku o produljenju roka za dostavu projektnih prijedloga i izmjeni teksta LAG Natječaja za provedbu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

 

Read More

Od 20. – 22. studenoga 2019. Hrvatska će biti domaćin prvoj međunarodnoj konferenciji o provedbi LEADER-a odnosno CLLD-a  u jugoistočnoj Europi koja će se održati u Opatiji. Događanjem se želi okupiti LAG-ove, znanstveno-stručne institucije i organizacije koje se bave integralnim razvojem ruralnih područja kako bi raspravljali o praktičnim i teorijskim implikacijama provedbe LEADER/CLLD-a u jugoistočnoj Europi.

Read More

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je jedinstveni Prijedlog pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ovim Pravilnikom propisuje se i objava natječaja na e-savjetovanju prije same objave kako bi svi zainteresirani dionici imali pravo na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem komentara i prijedloga.

Read More