logo

LEADER / CLLD

LEADER

Reformom strukturnih fondova 1987. godine uveden je koncept “Inicijativa zajednice” koji je omogućio EU Komisiji osiguranje posebnih sredstava za mjere od posebnog interesa za Zajednicu – između ostalih i za inicijativu LEADER. Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine, Europska unija počela je primjenu LEADER programa (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale), kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. LEDAER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. LEADER pristup oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) – udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

LEADER je

 • Pristup lokalnom razvoju temeljen na lokalnim obilježjima i resursima – pristup odozdo
 • Pristup koji okuplja i potiče lokalne dionike
 • Odgovor na nedovoljno učinkovite pristupe lokalnom razvoju do ranih 90-ih usmjerene na poljoprivredu, potaknute odozgo i praćene nacionalnim potporama
 Evolucija LEADER programa
Faza Trajanje Fondovi/izvori financiranja Proračun (EUR) LAG-ovi
LEADER I 1991.-1993. EAGGF (vodeći), ESF, ERDF 450 milijuna 217
LEADER II 1994.-1999. EAGGF (vodeći), ESF, ERDF 1.7 milijarde 821
LEADER + 2000.-2006. EAGGF 2.1 milijarde 893 (EU-15) + 250 (+EU-6)
LEADER (4. os) 2007.-2013. EAFRD 5.5 milijarde (6% EAFRD) 2200 (EU-27)
CLLD 2014.-2020. ESI fondovi Min. 5% EAFRD Više od 3000

Inicijative Zajednice (neobvezujuća provedba od strane zemalja članica EU):

 • LEADER I (1991. – 1993.) – pokretanje inicijative, eksperimentani pristup – rezultat kritika individualnog pristupa u Strukturnoj politici
 • LEADER II (1994. – 1999.) – širenje iskustva, organičena primjena u ruralnim područjima, inovacije, pilot-aktivnosti, uvođenje transnacionalne suradnje
 • LEADER + (2000. – 2006.) – usustavljivanje metodologije, primjena na cijelokupnom ruralnom prostoru, jačanje mreža i transnacionalne suradnje (+ vrsta LEADER mjera za nove države članice 2004-2006)
 • LEADER (2007. – 2013., obvezna provedba od strane zemalja članica EU)- mjera koja se širi na cijeli ruralni prostor (postaje obveza svih zemalja članica), zasebna os (4), nema posebnih programa – metodloški pristup u programiranju ruralnog razvoja – obveza svih zemalja članica. LEADER pristup, kao osnova za lokalni razvoj zajednice financiran iz ESI fondova 2014-2020 – razvoj područja provedbom multi-izvorskog financiranja – CLLD pristup – nositelji: Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).
 • CLLD (2014.-2020.) Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti. CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa (putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija).

Provedba u Republici Hrvatskoj

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., se u Republici Hrvatskoj provodi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil.Eur), te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

8 načela CLLD-a

 • Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja
 • Pristup odozdo prema gore – prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika
 • Lokalna javno-privatna partnerstva – provedba putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG)
 • Inovativan pristup lokalnom razvoju
 • Integrirani i multisektorski pristup
 • Umrežavanje
 • Suradnja
 • De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova)

Zašto CLLD

Temeljeno na dosadašnjim iskustvima Inicijativa Zajednice i provedbi LEDAER osi 2007-2013: Više uputa zemljama članicama u provedbi pravnog okvira → više fleksibilnosti bez prevelikih ograničenja

Cilj CLLD-a je LEADER učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju, kroz:

 • jačanje uloge Lokalnih razvojnih strategija kao centralnog alata za razvoj – oblikovanje i implementaciju (uključivo i poboljšanje monitoringa i evaluacije lokalnog razvoja)
 • jačanje LEADER pristupa integralnom razvoju lokalnih područja
 • jačanje slobode LAG-ova u odabiru projekata koji se najbolje uklapaju u njihove razvojne strategije
 • jasnu podjelu zadaća između nadležnih tijela i LAG-ova (ovisno o odabranom modelu provedbe)
 • veći fokus na animaciju i jačanje kapaciteta
 • jačanje partnerskog/participacijskog pristupa – osobito privatnog sektora (civilni i gospodarski)
 • racionalizaciju transnacionalne suradnje – prema konkretnim i jasno definiranim potrebama
 • jačanje alata umrežavanja između LAG-ova (nacionalno) i na razin EU – sinergija nacionalnih instrumenata umrežavanja s drugim ESI fondovima (financiranje aktivnosti iz više izvora/fondova)
 • omogućavanje ruralnim područjima provedbu stvarno integriranih i multisektorskih, multidisciplinarnih strategija za financiranje razvoja iz svih ESI fondova (podloga za multiizvorsko financiranje) bez obzira na veličinu/snagu područja
 • poboljšanje ruralno – urbanih i ruralno – obalnih veza
 • poboljšanje intervencija koje se odnose na društvena pitanja na područjima provedbe LEADER programa (teritoriju LAG-ova)

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X