logo

Turistička zajednica SDŽ objavila javni poziv za dodjelu potpora za turističke manifestacije u 2020. godine

Turistička zajednica SDŽ objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2020. godini. TZ SDŽ može donijeti odluku o uplati do 50% ukupno opravdanih troškova manifestacije, nastavno ocjeni projektnog prijedloga. Rok za podnošenje prijava: 18.03.2020.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: TZSDŽ) za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i/ili međunarodnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose slijedećim ciljevima:

– Razvoju turizma, te kulturne i povijesne baštine,

– Podizanju kvalitete i količine turističke ponude,

– Razvoju kongresnog, kulturnog, aktivnog, ruralnog i ostalih selektivnih oblika turizma 2

– Razvoju sadržaja koji omogućavaju poboljšavanje kvalitete i produženju turističke sezone,

– Povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone

– Stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Splitsko-dalmatinske županije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 1. Lokalnih, županijskih, nacionalnih i međunarodnih događanja, i to:
 2. Kulturnih manifestacija,
 3. Zabavnih manifestacija,
 4. Sportskih manifestacija,
 5. Eno-gastronomskih manifestacija,
 6. Ostalih manifestacija
 7. Namjena sredstava Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2020. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

 • Sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);
 • Izrada promotivnih brošura i promocije manifestacije na internetu;
 • Nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije;
 • Najam prostora za održavanje manifestacije;
 • Troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora;
 • Druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

 • Kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava
 • Troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
 • Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • Sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • Trgovačka društva
 • Obrti
 • Kulturne i druge javne ustanove
 • Udruge
 • Turističke zajednice

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje događanja/manifestacija koji će se provoditi tijekom 2020. godine.

Svaki organizator ima pravo na ovaj poziv poslati najviše dvije (2) prijave za sufinanciranje određenog događanja/manifestacije.

Kriteriji za odobravanje potpora TZ SDŽ su:

 • Značaj manifestacije/projekta (turistički razvoj)
 • Snaga tradicije /godine održavanja
 • Broj sudionika (turista/gledatelja)
 • Održivi razvoj svih dijelova Županije
 • Vremenski period održavanja manifestacije/projekta
 • Udio vlastitih sredstava
 • Ukupna vrijednost manifestacije
 • Medijska pokrivenost (lokalna, nacionalna, međunarodna)
 • Posebna promocija selektivnih oblika turizma

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore TZSDŽ organizator mora dostaviti:

 1. Obrazac zahtjeva „PM-2020“ koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranici www.dalmatia.hr),
 2. Obrazac izjave „OPD-2020“ (objavljen na web stranici www.dalmatia.hr),
 3. Dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 4. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
 5. Program i troškovnik manifestacije,
 6. Pismo potpore lokalne turističke zajednice (osim za TZ) – Obrazac PP-2020 (objavljen na web stranici www.dalmatia.hr)
 7. Obrazac privole za obradu osobnih podataka koji se koriste pri obradi natječajne dokumentacije, potpisuju ga osobe čiji se osobni podatci upisuju u obrazac PR-2020 (objavljen na web stranici www.dalmatia.hr) TZSDŽ zadržava pravo od organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.

Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije. Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split . Rok podnošenja kandidature je do 18. ožujka 2020. godine u 15,00 h (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 18. ožujka 2020. godine ).

Više informacija: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X