logo

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira troškove javnog linijskog prijevoza putnika autobusom na području LAG-a Zagora

PrometSplitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova prijevoza u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji se prevoze javnim linijskim prijevozom putnika autobusom u cestovnom prometu na odobrenim linijama prijevoznika za 2017. godinu.

 

Korisnici sredstava su općine s područja LAG-a Zagora: Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć, odnosno jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) u zaobalnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije koji su na svojim predstavničkim tijelima donijeli Program sufinanciranja prijevoza i koji imaju s prijevoznikom/icima zaključen Ugovor/e o sufinanciranju prijevoza na svom području i predviđena proračunska sredstva.

Dokumentacija potrebna za obradu zahtjeva:

  • zahtjev jedinice lokalne samouprave,
  • dokaz da su sredstva za provedbu planirana u proračunu jedinice lokalne samouprave,
  • u predstavničkom tijelu usvojen Program ili Odluka o sufinanciranju,
  • ugovor/i s prijevoznikom/icima sukladno Programu ili Odluci o sufinanciranju za 2017. godinu.

Pojedinačna visina potpore može iznositi maksimalno do 40% sredstava koje je po osnovi Programa isplatio korisnik Programa općina ili grad podnositelj zahtjeva, odnosno do maksimalno 60% za gradove i općine Splitsko-dalmatinske županija definirane Zakonom o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine” broj: 86/08 , 57/11, 51/13, 148/13 i 76/14, 147/14 i 18/15).

Rok za podnošenje prijave je do 05. studenog 2017., a više informacija možete pronaći ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X