logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. – Potpora za osiguranje u poljoprivredi na području SDŽ za 2020. godinu

Splitsko-dalmatinska županija je dana 05.10.2020. godine objavila novi javni poziv za podnošenje zahtjev aza potpore iz Mjere 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2020. godinu. Rok za podnošenje zahtjeva je do 05.11.2020. godine.

Prihvatljive aktivnosti:

Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizacma u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u SDŽ.

Prihvatljivi korisnici:

 • sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine;
 • imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije
 • nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi kreditiranja poljoprivrede.

Iznos potpore:

 • 25% ukupnog iznosa od uplaćene premije osiguranja;
 • Potpora za premije osiguranja za istu površinu  ili isto grlo stoke  ili istu jedinicu proizvodnje  može se ostvariti  samo jednom godišnje;
 • Maksimalan iznos po uplaćenoj premiji  za osiguranje proizvodnje  u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj  ili fizičkoj osobi  kad je ona osiguranik  iznosi 20.000,00 kuna;
 • Povećanjem broja zahtjeva za potporom  iznad osiguranog iznosa  proporcionalno će smanjiti  plaćanje po zahtjevu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva:

 • 30 dana od dana objave (od 5.10.2020. godine), preporučenom pošiljkom ili direktno na protokol Županije. Zatvorena omotnica s nazivom i adresom podnositelja šalje se ili dostavlja na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Vukovarska ulica br.1.

21000 Split

(Povjerenstvo za provedbu Mjere 6. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  Splitsko – dalmatinske županije za 2020. godinu)

 

Dokumentacija i dodatne informacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva koji se može dobiti  u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, radnim danom od 8.00-15.00 sati, soba br.135. ili na web stranici Splitsko-dalmatinske županije:dalmacija.hr
 2. policu osiguranja u originalu ili ovjerenoj preslici;
 3. preslik računa ili original potvrde o uplati premije osiguranja za tekuću godinu;
 4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslik povlastice za akvakulturu/uzgoj ribe i drugih morskih organizama;
 5. preslika upisnika parcela u ARKOD sustav
 6. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja koja su u nadležnosti Porezne uprave;
 7. popunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine sukladno Uredbi de minimis;
 8. preslika osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo
 9. preslika rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6.mjeseci;
 10. OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 400-038 i 400-069 ili e poštom:  josip.matas@dalmacija.hr; .

 

 

 

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X