logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Korisnici sredstava, mogu biti gradovi i općine, pojedinačno za ukupno područje svojeg prostornog obuhvata, te sukladno sporazumu o suradnji, više gradova i/ili općina, za zajedničko područje zajedničkog ukupnog prostornog obuhvata potpisnika sporazuma.

 

 

 

 

 

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za sufinanciranje poticanja razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova u područjima u  kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, predviđeno je poticanje i stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj, financiranje i izgradnju širokopojasnog pristupa internetu prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, i to za područja na kojima ne postoji dostatan interes za komercijalna ulaganja, putem sufinanciranja pripremnih aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Korisnici sufinanciranja su jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) sa područja Splitsko-dalmatinske županije koji osiguraju proračunska sredstva i utvrde planom nabave nabavu konzultantskih usluga , te provedu  postupak/e nabave i to nabavu usluge/a  izrade:

  1. Studije izvodljivosti projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu
  2. prvotne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području provedbe projekta
  3. Provođenje javne rasprave
  4. Izradu konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture radi pripreme za financiranje iz EU fondova,

a sve sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa Republike Hrvatske za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja („Narodne novine“ broj: 68/2016) u daljnjem tekstu: „Okvirni nacionalni program“.

 

Rok za podnošenje prijave je 29.svibnja 2019.godine.

 

Više informacija i natječajna dokumentacija dostupno je OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X