logo

Splitsko-dalmatinska županija objavila javni poziv za bespovratna sredstva iz programa “Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2020. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa “istraživanje, razvoj i inovacije” za 2020. godinu i to za mjere: 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća i 3. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća. Rok za podnošenje prijava: 31.03.2020.

Mjera 1. Sufinanciranje razvojno-istraživačkih projekata malih i srednjih poduzeća

 

Prihvatljive aktivnosti:
 1. primjenjivo istraživanje, ispitivanje ili eksperimentalni razvoj s ciljem stvaranja novog proizvoda i/ili poslovnog modela
 2. izrada prototipa i/ili demonstracija tehničke izvedivosti
 3. diseminacija rezultata projekta
 4. upravljanje rezultirajućim intelektualnim vlasništvom
Očekivani rezultati:
 • novi proizvod, poslovni model i/ili usluga
 • usvajanje novih tehnologija i proizvodnih procesa
 • zaštićeno intelektualno vlasništvo i licencije
 • javno-privatno partnerstvo na razvojno-istraživačkim projektima
 • nova radna mjesta
 • novi projekti
Prihvatljivi prijavitelji:
 • Malo ili srednje poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije koje u trenutku podnošenja projektne prijave ima najmanje 3 zaposlenika.
 • Prijavitelj mora imati jednog partnera na projektu.

Prijavitelj mora dokazati kako je primarni cilj projekta provedba IRI aktivnosti, te širenje rezultata istoga putem predavanja, objavljivanja ili transfera tehnologije te kako će svu dobit iz projekta reinvestirati u svoje aktivnosti, diseminaciju njihovih rezultata.

Prihvatljivi partner:
 • visoko učilište koje je upisano u Upisnik visokih učilišta, ili
 • znanstvena organizacija koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija

Prijavitelj i partner moraju imati potpisan sporazum o suradnji koji regulira međusobne odnose i prava intelektualnog vlasništva.

Prihvatljivi troškovi:
 • troškovi osoblja angažiranog na aktivnostima primjenjivog istraživanja, ispitivanje ili eksperimentalnog razvoja
 • korištenje opreme za potrebe projekta koja inače nije dostupna Prijavitelju ili Partneru
 • troškovi materijala i sitnog inventara te potrošnih resursa postojeće opreme koja je dostupna Prijavitelju ili Partneru
 • stjecanje prava intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz financiranih aktivnosti istraživanja i razvoja
 • diseminacija rezultata projekta u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih troškova

 

Visina potpore iznosi 30% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova pojedinog projekta, a ne više od 100.000,00 kuna, preostale prihvatljive troškove financirati će Prijavitelj iz vlastitih ili drugih sredstava.

Predviđeno trajanje provedbe projekta je najviše 12 mjeseci. Iznimno, trajanje provedbe projekta može se produžiti narednih 6 mjeseci.

 

        

  Mjera 3. Sufinanciranje inovativnih poduzetničkih startup poduhvata

Prihvatljive aktivnosti:
 • pokretanje novog start up poduzeća zasnovanog na inovacijama
 • provjera potencijalno inovativnog koncepta
 • istraživanje tržišta i konkurencije
 • testiranje s krajnjim korisnicima i optimizacija ponudbene vrijednosti
 • razvoj, promocija i komercijalizacija novih proizvoda i pratećih usluga
 • zaštita intelektualnog vlasništva
 • diseminacija rezultata potencijalnim investitorima
Očekivani rezultati:
 • rast broja novih poduzeća na području Županije
 • zapošljavanje stručne i visoko-obrazovane radne snage
 • novi proizvodi i usluge
Prihvatljivi prijavitelj:
 • Poduzeće sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske županije osnovano unutar dvije godine do datuma podnošenja Prijave, a čija se djelatnost temelji na suvremenoj tehnologiji kao ključnom elementu poslovanja, s najmanje jednim zaposlenikom
Prihvatljivi troškovi:
 • Svi strogo namjenski troškovi novo-osnovane tvrtke koji su jasno povezani s prihvatljivim aktivnostima iz poslovnog plana.

Visina potpore sukladno ostvarenim aktivnostima i vezanim prihvatljivim troškovima planiranim u podnesenom poslovnom planu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih dokumentiranih troškova, a ne više od 50.000,00 kuna po pojedinom projektu. Preostalih 50% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova financirat će Prijavitelj iz vlastitih ili drugih sredstava.

Potrebna dokumentacija

 

 1. Podnositelji prijave na Javni poziv moraju ispuniti i priložiti slijedeću dokumentaciju:
 • obrazac za prijavu elektronički popunjen u Word formatu
 • PDF verziju elektronički popunjenog obrasca za prijavu s potpisom i pečatom
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugova po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana prijave)
 • izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima prijavljenim na registarski broj podnositelja

 

 1. Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Način, rok i mjesto dostave prijava

Prijava se dostavlja osobno ili putem pošte, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika sredstava, na adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“.

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. ožujka 2020.

Viši informacija: ovdje!

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X