logo

SDŽ objavila novi natječaj za financiranje programa / projekata udruga iz područja zaštite prirode i okoliša za 2020.

Splitsko dalmatinska županija objavila je poziv udrugama čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu prirode ili zaštitu okoliša da dostave svoje programe/projekte za 2020. godinu radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

Pravo prijave programa/projekata za ostvarivanje financijske potpore iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije imaju udruge čija je djelatnost od općeg, javnog interesa u Republici Hrvatskoj te ukoliko udovoljavaju slijedećim kriterijima:

– Udruga mora biti registrirana i djelovati na području Splitsko-dalmatinske županije,

– Udruga mora djelovati u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem, što treba biti razvidno u statutu udruge

– Udruga ne smije obavljati poslove iz djelokruga tijela državne vlasti,

– Udruge koje predlažu program/projekt u suradnji s jednom ili više udruga mogu se prijaviti na način da odrede nositelja zajedničkog programa/projekta, dostave dokaze o svim novčanim i drugim materijalnim doprinosima prijavljenih udruga, obrazlože na koji će način svaka od aktivnosti partnerskih organizacija pridonijeti ukupnim rezultatima projekta, te da je za financijsko i opisno izvješćivanje odgovorna udruga koja prijavljuje program/projekt

– Projekt/program mora biti besplatan za korisnike

Prioritetni program/projekt iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša za financijsku potporu u 2020. godinu obuhvaća: Programe/projekte iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša koji se odnose na edukaciju o gospodarenju građevnim otpadom, a edukacija bi se provodila u suradnji s jedinicama lokalne samouprave s područja Splitsko dalmatinske županije.

Najveći iznos sufinanciranja pojedinog programa/projekta iz područja zaštite okoliša ili prirode je10.000,00 kuna, a najniži 2.000,00 kuna.

Iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije moguće je (su)financirati najviše do 90 % troškova provedbe projekta/programa imajući u vidu određeni financijski okvir.

Svaki prijavitelj obvezan je u proračunu programa/projekta planirati minimalno 10 % vlastitih i/ili ostalih izvora financiranja.

Prijava Programa/Projekta na Javni poziv se provodi tako da se Izvornik Obrasca za prijavu zajedno s detaljnim programom/projektom i svim prilozima dostavlja uz napomenu na slijedeću adresu: „Prijava na Javni poziv za prijavu Programa/Projekata udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2020. godinu – NE OTVARATI“ Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split. Prijave treba obavezno poslati poštom (ili donijeti osobno u pisarnicu Splitsko – dalmatinske županije).

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata za financijsku potporu iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu je 30 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Splitsko dalmatinske županije (02.03.2020.).

Više informacija: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X