logo

Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske raspisalo je Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu.

 

 

 

1. Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

2. Ruksak (pun) kulture je umjetnički program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

3. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

4. Sadržaj programa i/ili radionica, uključujući njihova specifična područja, treba biti usklađen sa sljedećim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Strategija%20obrazovanja,%20znanosti%20i%20tehnologije.pdf:
• poticanje i unaprjeđivanje intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
• razvijanje svijesti učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
• promicanje i razvijanje svijesti o hrvatskom jeziku kao bitnom čimbeniku hrvatskog identiteta, sustavno njegovanje hrvatskog standardnog (književnog) jezika
• odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece, njihovo osposobljavanje za življenje u multikulturnom svijetu, za poštovanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
razvoju društva
• poticanje i razvijanje samostalnosti, samopouzdanja, odgovornosti i kreativnosti u učenika.

Sadržaj radionica i/ili programa ne smije se podudarati s onim redovitih planova i programa koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, u načelu, nisu prihvatljivi programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

5. Svaki predloženi program i/ili radionica moraju imati mogućnost daljnjeg provođenja u sredini u kojoj su predstavljeni. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih širenja (način na koji će djeca i mladi, odgojitelji, učitelji i nastavnici moći u nekom obliku koristiti predstavljene sadržaje u daljnjem radu) obvezno treba detaljno opisati u prijavi.

6. Uz prijavnicu i kratak životopis svih predviđenih izvoditelja programa i/ili radionica, predlagatelji su dužni dostaviti detaljan opis programa i/ili radionica te plan realizacije i troškovnik. Obvezno treba priložiti i snimku programa i/ili radionice ili sinopsis programa i/ili radionice.

7. Svi programi i/ili radionice moraju ispunjavati uvjete izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi. Predstava treba trajati do 60 minuta, a nakon predstave obvezno je izvođenje radionice u kojoj aktivno sudjeluju djeca i mladi.

8. Umjetničko-edukativne radionice (književne, vizualne, kazališne, glazbene, plesne i druge), neovisno o broju izvođača, u pravilu trebaju trajati od 30 minuta do tri sata (primjereno dobi korisnika).

9. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija).

10. Obvezno je uskladiti predložene programe i/ili radionice s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju za 2024. godinu.

11. Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Stručno povjerenstvo, sastavljeno od članova kulturnih vijeća Ministarstva kulture i medija, za odabir programa Ruksak (pun) kulture te uputiti prijedlog ministrici kulture,
koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.

12. Broj izvedbi bit će definiran po završetku Poziva usvojenjem programa koji će postati dijelom Ruksaka (punog) kulture. U pojedinim situacijama, sukladno ciljevima ovog Programa, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja potaknut će vrtiće i škole na sudjelovanje u Programu.

13. Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 23 (e-prijavnici) naziva Prijavnica za program Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

14. Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu i uvjetima Poziva te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u program Ruksak (pun) kulture za 2024. godinu.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od dana objave 21. studenog do 22. prosinca 2023. godine do 17 sati.

Izvor: MKiM RH

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X