logo

Potpora Županije splitsko-dalmatinske za troškove uređenja i okrupnjivanja poljoprivrednog posjeda – objavljen javni poziv

mucko poljeŽupanija splitsko-dalmatinska objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima s područja županije.  Potpora se odnosi na provedbu Mjere 1.„Okrupnjivanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta“, podmjera 1.1. i 1.2. iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je dana 08.09.2017. javni poziv za provedbu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području  Splitsko-dalmatinske županije za Mjeru 1. za 2017. godinu.

 

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici ove potpore su fizičke i pravne osobe:

 • koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva,
 • čije su poljoprivredne površine unesene u ARKOD sustav,
 • imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije.
 • imaju podmirene financijske obveze prema Državnom i Županijskom proračunu;
 • nisu u sustavu dvostrukog financiranja za aktivnosti koje su predmet ovog poziva.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Za podmjeru 1.1.

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno-knjižnih pojedinačnih postupaka, što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta.

Za podmjeru 1.2.

Uređenje poljoprivrednog zemljišta:

 • troškovi vezani za pripremu tla: nova sadnja/sjetva sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje)

 

Iznos potpore:

Maksimalni iznos potpore po korisniku za obje podmjere je 15.000,00 kuna.

 • za vrlo male poljoprivredne površine (od 0,1 do 1 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 50% prihvatljivih troškova,
 • za male poljoprivredne površine (od 1 do 5 ha) odobrit će se potpora u iznosu do 40% prihvatljivih troškova.

 

Obvezna dokumentacija:

 • ispunjen zahtjev za potporu,
 • original ili preslika računa o izvršenim poslovima i radovima (računima i izvodima s bankovnog  žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava).
 • preslika Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava;
 • preslika upisnika parcela koje su predmet potpore u ARKOD sustav
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju dugovanja koja su u nadležnosti Porezne uprave;
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika;
 • nemaju dugovanja prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ (provjera od strane Splitsko dalmatinske županije);
 • popunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine;
 • preslika osobne iskaznice, odnosno za obrt preslika obrtnice, a za trgovačko društvo preslika rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6.mjeseci;
 • OIB i broj žiro-računa sa IBAN-om podnositelja zahtjeva.

 

Dodatna dokumentacija za podmjeru 1.1.

 • original ili preslika računa u postupku sređivanja imovinsko – pravnih odnosa,
 • preslika kupoprodajnog ugovora o kupnji poljoprivrednog zemljišta ili ugovora o zamjenama poljoprivrednih čestica u svrhu okrupnjavanja posjeda,
 • preslika plaćenog poreza sukladno kupoprodajnom ugovoru,
 • izvodi iz katastra, izvodi iz zemljišnih knjiga i preslika katastarskog plana nadležnog područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave na kojem su prikazane katastarske čestice u vlasništvu podnositelja zahtjeva i katastarske čestice u vlasništvu prodavatelja ili sudionika u zamjeni poljoprivrednog zemljišta, iz kojih je vidljivo da se provodi okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

 

Dodatna dokumentacija za podmjeru 1.2.

 • dokaz o stanju (foto dokumentacija) poljoprivrednog zemljišta prije privođenja poljoprivrednoj kulturi (sadnja/sijanje),
 • original ili preslici računa nastalih u postupku privođenja poljoprivrednog zemljišta kulturi,
 • izvodi iz katastra / izvodi iz zemljišnih knjiga.

 

Rok za prijavu:

Rok za podnošenje zahtjeva je 08.10.2017.

Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X