logo

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018.godinu

legalizacija

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2, te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

 

 

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su:

– Troškovi geodeta, ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera građevinarstva u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a najviše do 15.000,00 kuna.

 

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,

– carinske i uvozne pristojbe,

– novčane kazne, financijske kazne,

– troškove parničnog postupka,

– troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja, amortizacije i najma opreme,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi,

– troškovi upravnih pristojbi,

– troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi,

– troškovi vlastitog rada,

– troškovi komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima.

 

II Korisnici sredstava

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2, te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (za korisnika s poljoprivrednom djelatnošću stočarstva, stoka korisnika mora biti upisana u jedinstveni registar domaćih životinja-JRDŽ). Korisnik mora imati sjedište i djelatnost na području Splitsko-dalmatinske županije i ne smije imati dugovanja prema državnom i županijskom proračunu.

Računima i izvodima s bankovnog žiro računa se dokazuje namjenski utrošak sredstava. Ponude i predračuni ne predstavljaju prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava. Nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju. Kompenzacija i cesije ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. svibnja 2018. godine.

Više informacija i dokumentacija dostupni su na OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X