logo

Novosti u kampanji izravne potpore za 2018.godinu

biljna proizvodnja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je novosti za: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, proizvodno-vezana plaćanja te za državne potpore.

 

 

 

OSNOVNO PLAĆANJE:

a) uvjet održavanja krških pašnjaka i pašnjaka je napasivanje stokom u posjedu ili košnja

b) prijenos prava na plaćanja bez zemlje: iznos prava se smanjuje za 30% (ne više za 50%)

     ZELENO PLAĆANJE

a) „privremeni travnjak“ (= oranična kultura  „trave i travolike paše“: trave, travne smjese, travno-djetelinske smjese i djetelinsko-travne smjese) ne postaje „trajni travnjak“ šeste godine nakon zasijavanja ako je u međuvremenu preoran (ponovno posijana ista kultura i sl.) i ako je korisnik tu aktivnost preoravanja prijavio na jedinstvenom zahtjevu za potporu (pri čemu se godina prijave aktivnosti preoravanja računa  kao „prva godina zasnivanja oranične kulture „trave i travolika paša“

b) Ekološki značajne površine:

  • Faktor izračuna prihvatljive površine za kulture koje fiksiraju dušik = 1 (bio je 0,7) a za kulture kratkih ophodnji = 0,5 (bio je 0,3);
  • Zabrana primjene sredstava za zaštitu bilja na kulturama koje fiksiraju dušik, postrnim i zelenim pokrovnim usjevima i ugaru (ova je zabrana je na snazi od 2015.);
  • Kultura koja fiksira dušik kao glavni usjev može biti zasijana i kao smjesa s jednom ili više drugih kultura na način da kultura koja fiksira dušik prevladava na površini;
  • Dimenzije suhozida: širina: od 0,5 m do 2 m unutar parcele i od 0,5 m do 4 m na granici parcele; visina: od 0,2 m do 3 m;
  • Razdoblje kada postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi moraju biti prisutni na ekološki značajnim površinama: 20. kolovoza – 15. listopada 2018. godine.

     PROIZVODNO-VEZANA PLAĆANJA:

  • za povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinsko bilje ne može ostvariti korisnik koji je PODNIO zahtjev za ekološku potporu u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja
  • (dodatna plaćanja za 50 ha) isplate vrše pet godina bez obzira koliko je godina proteklo od osnivanja gospodarstva i prvog podnošenja zahtjeva za potporu za mlade: npr. ako je netko osnovao gospodarstvo 2013. i prijavio se za mjeru za mlade 2015, može ostvarivati tu potporu 5 godina (za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019).

     DRŽAVNA POTPORA ZA MJERA ZA MLIJEČNE KRAVE:

  • (potpora za osjetljive sektore): razdoblje držanja mliječnih krava smanjeno je na 100 dana

   

DRŽAVNA POTPORA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA:

  • korisnici ne trebaju Ministarstvu poljoprivrede slati godišnje izvještaje o urodu.

 

Više informacija na OVDJE.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X