logo

Ministarstvo kulture raspisalo Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, koji će se provoditi putem novog digitalnog sustava e-Pisarnice.

 

 

 

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrati će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba uvrstiti će se sljedeći programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)

– vizualnih umjetnosti

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

– monografija iz područja kulture i umjetnosti

– knjižnične djelatnosti

– potpore izdavanju knjiga

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga

– književnih programa u knjižarama

– muzejske djelatnosti

– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine

– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine

– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara

– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

– digitalizacije kulturne baštine

– međunarodne kulturne suradnje

– izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose do 4. listopada 2019. godine, a detaljnije informacije dostupne su OVDJE.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X