logo

LAG Zagora na trodnevnoj radionici „Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014. – 2020.“

Radionica OpatijaU organizaciji LEADER mreže Hrvatske i LAG-a Terra liburna, u Opatiji se od 23. do 25. studenog 2017. održava radionica za lokalne akcijske grupe „Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014. – 2020.“ Cilj radionice je predstavnike LAG-a pripremiti za pripremu i provedbu  LAG Natječaja i LRS.

Predavači iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te LEADER mreže Hrvatske, polaznike će upoznati s pripremom partnerstva i tijela LAG-a za provedbu LRS i LAG Natječaja:

-smjernicama za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka,

-registrom/praćenjem članova i rada tijela,

-planiranjem sudionika u procesima i praćenjem sustava nepristranosti,

-revizijom članstva partnerstva,

-postupcima LAG-a u promjeni obuhvata/granica i članstva (studija slučaja),

-definiranjem različitih modela Statuta – podjela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata i sustavom predstavničke Skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-a.

Polaznicima će se na praktičnim primjerima objasniti priprema i provedba Natječaja LAG-a: provedba animacijskih aktivnosti pripreme i provedbe LAG Natječaja; podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola prijava; ocjenjivanje i rangiranje prijavljenih projekata s odabirom projekta te prigovori i konačnost odluka. Polaznicima će se objasniti i provedba u praksi te upravljanje rizicima, a predstavnici LAG-a Terra liburna predstavit će razvojni potencijal svog područja. U okviru terenskog obilaska Primorsko-goranske županije, bit će provedena interaktivna radionica o razvoju proizvoda s dodanom vrijednosti i turističkih projekata za provedbu LRS.

Radionicu sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva,  a u ime LAG-a Zagora, na radionici sudjeluju predsjednik LAG-a Zagora, gosp. Stipe Rogošić, i voditeljica ureda, gđa Marijana Botić Rogošić. U okviru radionice održat će se godišnja redovna Skupština LEADER mreže Hrvatske, u kojoj je LAG Zagora član Upravnog odbora.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X