logo

Konačna Odluka APPRRR: LAG-u Zagora za provedbu projekata gotovo 400.000,00 kn više ili ukupno 8.241.677,01 kn

fotka uz objavu konacne odluke APPRRRHNakon završenog postupka rješavanja prigovora i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, APPRRR RH je konačno odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS)  tijekom trajanja PRR RH 2014-2020, među kojima i Lokalnu akcijsku grupu Zagora. Temeljem zaprimljene konačne Odluke LAG-u Zagora je uvećana alokacija za gotovo 400.000,00 kn, te sada raspolaže fondom od 8.241.677,01 kn.

Dana 13.01.2017. LAG Zagora zaprimio je konačnu Odluku Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju RH o odabiru LAG-a Zagora za provedbu odabrane Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020.  Ovom Odlukom LAG-u Zagora se dodjeljuju sredstva javne potpore za provedbu Podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3 „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER / CLLD“ u najvišem iznosu od 8.241.677,01 kn.

Nakon završene administrativne kontrole Zahtjeva za potporu po natječaju za podmjere 19.2 – 19.4. koji je LAG Zagora podnio 30.06.2016. godine, LAG Zagora je dobio privremenu odluku 03.11.2016. o odabiru, temeljem ostvarenih 55 bodova po natječaju i 95 bodova za LRS, što ga je svrstalo na 28 poziciju na privremenoj rang listi s dodijeljenih 7.849.216,20 kn.

Nakon završetka postupka odlučivanja po pristiglim prigovorima LAG-ova (22 prigovora) na privremene Odluke, Agencija za plaćanja je utvrdila da postoji višak raspoloživih sredstava te provela postupak uvećanja. Kako se LAG Zagora nalazio na 28. mjestu i već ostvario traženi maksimum sredstava, istim mu je dodijeljeno dodatnih 392.450,81 kn, te je određena konačna alokacija u iznosu od 8.241.677,01 kn, i to kako slijedi:

  • 6.279.372,96 kn za provedbu podmjere 19.2. (projekti)
  • 313.968,65 kn za provedbu podmjere 19.3. (suradnja)
  • 1.648.335,40 kn za provedbu podmjere 19.4. (tekući troškovi ureda i animacija)

 

Konačnu Odluku o odabiru LAG-a Zagora možete vidjeti ovdje: Odluka o odabiru LAG-a – LAG ZAGORA.

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje: Konacna rang lista_operacija 19.2.1._ 1. Natjecaj.

Izvješće o provedenom natječaju ovdje: Konacni izvjestaj o provedenom Natjecaju_tip operacije 19.2.1.

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X