logo

Javni poziv za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2021. godinu

Do 31.08.2020. Ministarstvu poljoprivrede, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektoru za šume privatnih šumoposjednika moguće je podnijeti prijavu za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2021. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma.

Predmet ovog javnog poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika, i to:

1.1.1. prirodne obnove šuma
1.1.2. umjetne obnove šuma
1.1.3. njege šuma
1.1.4. podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
1.1.5. sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
1.1.6. zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) –
1.1.7. održavanja izvora, bunara i cisterni.

1.2. troškovi rada radnika i strojeva za točke 1.1.6. i 1.1.7. prethodnog popisa.

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima:
– Privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika.
– Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet ovog javnog poziva.
– Srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje radova gospodarenja za dio radova propisanih Javnim pozivom.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se OGP-om za 2021. Opravdani radovi gospodarenja šumama se unose u OGP za 2021. godinu sukladno raspoloživim i planiranim sredstvima.

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je do 31.08.2020.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici ovdje!

Više informacija vezano uz privatno šumoposjedništvo moguće je naći na stranici Ministarstva poljoprivrede: ovdje.

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X