logo

ACI d.d. objavio natječaj za dodjelu financijske potpore projektima i programima neprofitnih organizacija

ACY marine - logoACI d.d. objavio je novi natječaj za neprofitne organizacije upisane u Registar neprofitnih organizacija za pružanje financijske potpore projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici za 2017. godinu.

 

 

 

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije  koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem

Prihvatljive područja / aktivnosti:

 1. Djeca i Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi za djecu i mlade; sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima; odgojni i obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
 2. Umjetnost i kulturna baština – promocija hrvatske kulture; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; pomoć nadarenim umjetnicima;
 3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Znanost i sport – znanstveni projekti; projekti razvoja civilnog društva; poticanje kreativnosti i inovativnosti; poticanje i promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportske pripreme, domaćim i međunarodnim natjecanjima; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 5. Humanitarno djelovanje – humanitarni projekti/programi; aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; podrška osobama s invaliditetom; zaštita i promicanje zdravlja

Prihvatljivi prijavitelji:

Neprofitne organizacije. Jedan prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt. Prijavitelj je prihvatljiv ukoliko je:

 • upisan u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisan u Registar neprofitnih organizacija;
 • registriran kao udruga, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području županija, gradova i općina u kojima posluje ACI d.d;
 • iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • je uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju od strane davatelja financijskih sredstava ACI d.d., odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nema dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema ACI d.d.,
 • da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaje sva izvješća ACI d.d. i drugim institucijama.

Neprihvatljivi prijavitelji:

 • Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 • Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.
 • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,

Iznos potpore:

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 200.000,00 kn.

Iznos potpore po projektu: min. 2.000,00 kn do max. 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava: 30.03. do 30.04.2017.

Dokumentacija:

 

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (V7/2023.)

X