Lokalni natječaji


Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala zahtjev za legalizaciju poljoprivrednog objekta u zakonskom roku, a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2 te čiji je predmet zahtjeva sukladan Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Read More

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu za projekte iz Programa potpore razvoju ribarstva na području SDŽ za 2019.g.: Mjera 1. Izrada projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju riba, rakova i školjki,  Mjera 6. Ulaganja u fizičku imovinu riječnih ribogojilišta

Read More

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su: izgradnja jednostavnih akumulacija za navodnjavanje sustava površine od 0,25 ha i više, izvedene u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 15.000,00 kn u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Read More